035-31381950

فارس - گراش: میدان شهید بهشتی، بلوار وحدت

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
درباره مرکز:

اطلاعات تماس

شماره تماس: 7152442000

آدرس: فارس - گراش: میدان شهید بهشتی، بلوار وحدت

ساعت پذیرش